Tvorba datového skladu a databáze s historií transakční aktivity klientů

acterys, Data science a AI, microsoft fabric

Worldline Czech Republic

Společnost Worldline Czech Republic je dceřinou společností mezinárodní společnosti Worldline, která celosvětově patří mezi největší hráče na trhu v acquiringu. Jako KB SmartPay v ČR nabízí široké spektrum služeb a produktů díky integracím a akvizicím fin-tech firem.

Požadavek zákazníka

Na základě rostoucích objemů dat a času věnovaných pravidelné přípravě reportů dospěla společnost Worldline Czech Republic k rozhodnutí automatizovat datová zpracování a vytvořit databázi s historií transakční aktivity klientů, která bude uzpůsobená pro jejich účely adhoc dotazování i pravidelného reportingu.

Stávající řešení bylo do té doby postaveno z velké míry na manuální práci a bylo limitováno technickými možnostmi. S tím byla spojena i vysoká pracnost a riziko chyb. Při návrhu nového řešení byl kladen důraz na přesnou a jednotnou definici klíčových ukazatelů výkonnosti a sledování profitability klientů. Součástí řešení bylo vytvoření série reportů. Mimo jiné i Attrition reportu s predikcí potenciálně odchozích obchodníků na základě sledování jejich chování a vyhodnocování řady dalších parametrů. Uživateli datových výstupů jsou zástupci managementu, oddělení marketingu, salesu, financí a risku.

Hlavními cíli projektu byla datová podpora pro obchodní a marketingové strategie, zvýšení efektivity marketingových kampaní, růst profitability a celkového zisku. Sekundárním přínosem měla být úspora času kvalifikovaných analytiků při zpracování pravidelných reportů, zjednodušení čištění dat a sjednocení definice sledovaných ukazatelů.

Řešení

Při samotném řešení byla provedena důkladná analýza datových zdrojů, při nichž došlo k objasnění mnoha skrytých aspektů a chování zdrojových systémů, které dosud nebylo možné kvůli objemu dat odhalit. Následně byl vytvořen datový sklad, jehož užití je navrženo univerzálně – jako zdroj pro reporting v Power BI, tvorbu dílčích pohledů pro analýzy datových zdrojů, kontrolu datové kvality i případné integrace dat do dalších systémů.

Realizace obsahovala následující oblasti:

 • Analýza, detailní seznámení s prostředím acquiringu, terminologií a produkty/ službami;
 • návrh architektury a efektivní uložení transakčních dat;
 • instalace a konfigurace databázového systému, ETL nástroje a konfigurace prostupů pro reportingový nástroj
 • integrace dat ze zdrojových systémů I extraktů (transakční data, CRM systém, veřejné datasety, manuálně spravované číselníky);
 • čištění dat, validační postupy pro udržení kvality dat, korekční vrstva pro adhoc i trvalá řešení chyb ve zdrojových datech;
 • transformace a nápočty dat do DWH;
 • konsolidace klientů z více platforem, definice obecně použitelných tabulek;
 • iniciální load transakcí v plném detailu od začátku roku 2019;
 • napojení připraveného datového zdroje na reportingovou platformu MS Power BI;
 • vývoj reportů v technologii Power BI pro management a dále odd. marketingu, obchodu, financí a risku;
 • tvorba video-manuálů pro potřeby vlastního rozšiřování a úpravy řešení;
 • průběžná implementace požadavků na dílčí změny v reportech;
 • předání řešení do vlastní správy.

Samotný reporting v Power BI byl navržen tak, aby umožňoval nad rámec původního zadání další adhoc analýzy s mnoha parametry a pokročilými filtry. Výsledkem je možnost sledovat počty zasmluvněných obchodníků, jejich aktivitu, počty terminálů a ukazatele profitability jak celkově, tak i po jednotlivých platformách, segmentech, jednotlivě nebo i vlastních definovaných skupinách. Filtrace je pak rovněž možná v libovolných kombinacích a umožňuje mimo jiné sledování card splitu, obchodníků například dle industry nebo obratového segmentu. Důležitá je dále možnost sledování vývoje v čase i srovnání s předchozími roky.

Přínosy

Řešení přineslo výrazné zjednodušení práce, snížení rizika chybovosti, jednotný pohled na všechna aktuální i historická data, souhrnný a přehledný podklad pro sledování aktivity a profitability obchodníků, strategické plánování, automatizace podkladů pro výkazy nadřízené organizaci.

Hotové řešení přineslo chuť zapracovávat další datasety, zvyšovat přesnost kalkulací a rozšiřovat reporty o další funkcionality pro pokročilejší analýzy a přesnější sledování klíčových ukazatelů.

Použité technologie

Datový sklad je postavený na databázi Microsoft SQL Server provozovanou on-premise, Pentaho Data lntegration CE bylo využito jako ETL nástroj pro integraci systémů, pokud k tomu nebylo možné použít komponenty databáze. Systém reportingu byl implementován v prostředí Power BI.

Chcete nás kontaktovat?

Drop files here or
Max. file size: 2 MB.